Další důkaz (ne)věrohodnosti masmédií včetně České televize: ona nedezinformují, ona prostě neinformují vůbec. Jak za bolševika: také zamlčela a pak zaútočila na Václava Havla! A zoufalé mlčení nahrazují útokem na ty, kteří informují.

 

 

Na facebooku probleskla zpráva o protestu jedenácti států z překrucování historie, v mnohém dokonce úplného vymazání dějin. Pak se někteří zarputilí obránci začali bránit, že je to vymyšlaná lež dezinformačních webů a prý si to vymyslel nejdezinformovanější z nejdezinformačních webů Sputnik, napojen na Putina. Protože zpráva Petříčka to neobsahuje.

Podívejme se však, kde je lež a kde pravda, a kdo odřízl občany České republiky od další závažné informace.

 

Zde o protestu ani slovo. Proč?

Ministr Petříček jednal v Bratislavě s kolegy z OBSE

Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček zastupuje Českou republiku na 26. zasedání Ministerské rady Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) konaném v Bratislavě ve dnech 5. – 6. prosince 2019.

Ministr Petříček jednal v Bratislavě s kolegy z OBSE

 

Tak se podívejme na oficiální weby protestujících států: proč to ministr Petříček zatajil?

7.12.19
Совместное заявление министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне на 26-й встрече Совета Министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ (г.Братислава, 5-6 декабря 2019 года)

V překladu a zpráva celá

 

 

Společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky, Arménské republiky, Běloruské republiky, Republiky Kazachstán, Kyrgyzské republiky, Moldavské republiky, Ruské federace, Srbské republiky, Republiky Tádžikistán, Turkmenistánu a Republiky Uzbekistán u příležitosti 75. výročí Vítězství v Druhé světové válce na 26. setkání Rady ministrů zahraničních věcí zúčastněných států OBSE (Bratislava, 5.-6. prosince 2019)

V roce 2020 budeme slavit 75. výročí Vítězství v Druhé světové válce - jednoho z nejkrutějších a nejkrvavějších konfliktů v dějinách, který si vyžádal desítky milionů životů a způsobil lidstvu strašlivá utrpění.

Zvítězit nad nacizmem se podařilo díky neotřesitelné jednotě
a semknutosti našich národů, společnému boji zemí protihitlerovské koalice. Pamatujeme si všechny ty, kteří projevili ojedinělou odvahu na frontě i v týlu a zachránili naši civilizaci před záhubou. Skláníme své hlavy před památkou hrdinského činu protifašistické ilegality, obětí vyhlazovacích táborů a blokád mírových měst.

Naší posvátnou povinností je chránit historickou pravdu. Považujeme za rouhání jakékoli projevy neúcty k pomníkům vojáků a vojevůdců Rudé armády, zneuctění hrobů těch, kteří položili svůj život za osvobození Evropy od nacistů. Vandalismus vůči takovým memoriálním objektům nelze omluvit. Vyzýváme všechny země, aby ctily památku hrdinů-osvoboditelů a udržovaly válečné hroby v náležitém stavu.

Rázně odsuzujeme pokusy o falšování výsledků Druhé světové války. Jsme rozhořčení snahami některých zemí o rehabilitaci a glorifikaci nacistických zločinců a jejich kompliců. Vycházíme z nutnosti bezvýhradného dodržování rozsudků Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, které nemají promlčecí lhůtu. Zamlčování zločinů z nenávisti na základě etnické příslušnosti a náboženství nevyhnutelně přivede svět k nové katastrofě.

Zdůrazňujeme důležitost přijetí na 74. zasedání Valného shromáždění OSN rezoluce Boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a jiným druhům praxe, které přispívají eskalaci moderních forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a spojené s nimi nesnášenlivosti.

Historie ukázala nebezpečí podporování nacionalismu, nesnášenlivosti, diskriminace, extremismu a nenávisti na etnickém, rasovém a náboženském základě. Uznáváme význam Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948 jako důležitého mezinárodního nástroje.

Potvrzujeme oddanost myšlence svobodného, demokratického, společného a nedělitelného euroatlantického a euroasijského bezpečnostního společenství. Hrdinské činy vojáků, kteří zvítězili v Druhé světové válce, a jejich bezmezná obětavost musejí být věčným poučením budoucím generacím - upevňovat svět na základě spravedlnosti, rovnosti a nedělitelnosti bezpečnosti.

 

 
Měl by být Petříček vyražen s funkce ministra, že tuto zprávu totálně utajil? Kdo zodpovídá za úplné znění na MZ, ČTK a pro veřejnoprávní média? Nebo to média věděla a zoufale to tají? Premiére Babiši, Petřiček by se měl zodpovídat: my občané máme právo na úplné informace - nezkreslené, nezatajené!