Vážená rado, neprosím, ale ostře protestuji a žádám prošetření neuvěřitelné masáže předvolební veřejnoprávní televize: analytik Luboš Rosí ve 21:53 přímo před volbou prezidenta neuvěřitelně zmanipuloval prapodivný průzkum Čt a Demagoga.cz, kdy všechny zápory na kandidáta přečetl v přímém přenosu, takže prezident Zeman z tohoto průzkumu vyšel málem jako zločinec.

 

Celý ostrý protest a žádost na prošetření zde:

Ostrý protest zaslán na RRTV - Rosí manipuloval volby! Nejvíce posunutých zpráv je na Čt 24, lživých na FORUM 24

 
 
A zde je odpověď: většinou zamítavá pro nekonkrétní cílené důkazy. Budiž. Ale to hlavní jde do šetření. Manipulace proti Zemanovi na podporu Drahoše ve veřejnoprávní televizi po poslední předvolební debatě!
 
  
Jedn. identifikátor 270688-RRTV
 
Naše č. j.  RRTV/6741/2018-bur Sp. zn. RRTV/2018/166/vis  Zasedání Rady   4-2018/poř. č. 37
 
Vyřizuje: Analytický odbor
 
Datum, místo 20. 2. 2018, Praha
 
 
Odpověď na stížnost
 
 
Vážený pane Pokorný,  
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) projednala na svém 4. zasedání, konaném dne 20. února 2018, Vaši stížnost na provozovatele vysílání Česká televize. Poukazujete na manipulaci ze strany ČT ve vysílání souvisejícím s volbou prezidenta republiky, na urážení voličů a napadání komerčních televizí. Konkrétně poukazujete na obsah pořadů Události, komentáře speciál 27. ledna 2018, Události, komentáře 25. ledna 2018 a Newsroom ČT24 28. ledna 2018. 
 
Mohu Vás informovat, že Rada přijala tato usnesení: Rada v rámci své kompetence dané § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“) a v souladu s ustanovením § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon č. 500/2004 Sb.“) rozhodla vyžádat od provozovatele vysílání Česká televize, IČ: 00027383, sídlem: Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, podání vysvětlení k obsahu pořadu Události, komentáře speciál, který byl vysílán 25. ledna 2018 od 21:30 hodin na programu ČT24, jaký byl klíč pro výběr čtyř příkladů výsledků analytického ověřování pravdivosti výroků kandidátů na prezidenta republiky z bezprostředně předcházející debaty v rámci analytického vstupu do tohoto pořadu v úseku 21:56–21:58 hodin, zejména jestli základem pro výběr příkladů bylo analytické posouzení výroků obou kandidátů, jestli výběr byl nahodilý nebo korelující s poznatky z analytického posouzení výroků obou kandidátů, respektive jestli výběr příkladů o výsledku posouzení výroků jen jednoho kandidáta měl opodstatnění ve výsledcích z analytického posouzení výroků obou kandidátů. 
 
Rada coby ústřední správní úřad v rámci své kompetence dané ustanovením § 5 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 Sb.“), rozhodla v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Události, komentáře speciál 27. ledna 2018 od 21:00 hodin a pořadu Newsroom ČT24 dne 28. ledna 2018 od 22:05 hodin na programu ČT24, a odvysíláním dalších blíže neurčených pořadů, že věc odkládá. Souhrnně je možné k obsahu Vaší stížnosti poznamenat, že některé její pasáže jsou natolik obecné, že není možné na jejich základě provést monitoring žádného konkrétního pořadu. Rada jako nestranný dozorový orgán obecně nemůže spekulativně domýšlet, které konkrétní prvky v obsahu vysílání mohli mít stěžovatelé na mysli, pokud je sami jasně neoznačili. 
 
Stížnost se také výrazně soustředí na kritiku osoby analytika ČT Luboše Rosího. K této personální rovině stížnosti – k odpovědnosti redaktora – je třeba říci, že z hlediska zákona je za obsah  vysílání odpovědný provozovatel vysílání, a personální otázky jsou jeho interní záležitostí, do které Rada podle zákona není oprávněna zasahovat.  Dodávám, že obsah vysílání na programech České televize, jakož i vysílání dalších programů, v období voleb prezidenta republiky je souhrnně analyzován, a po dokončení analýzy a jejím projednání Radou budou výsledky monitoringu zveřejněny, jak je to standardní praxí v podobných případech.

S pozdravem
 
Ivan Krejčí předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání elektronicky podepsán