Přes obrovské protesty občanů, přes vyjádření, že nikdy proti tradiční rodině nepůjde, Babiš dělá pravý opak. POKUD VE FIRMÁCH NEBUDOU VE VEDENÍ LESBY A GAYOVÉ, NEBUDOU MOCI NA BURZU! Navíc Babiš veřejně prohlásil, že dotace neziskovek bude krátit. A skutečnost?
 
 
Rada vlády pro rovnost žen a mužů, které nově předsedá premiér Andrej Babiš, na svém jednání dne 22. října 2018 podpořila urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy .

Rada vlády pro rovnost žen a mužů (“Rada”) na svém třetím letošním jednání přijala usnesení, ve kterém vyjadřuje potřebnost ratifikovat Istanbulskou úmluvu co nejrychleji za účelem zlepšení prevence domácího a genderově podmíněného násilí a pomoci jeho obětem v ČR. Uvítala a podpořila práci Úřadu vlády ČR při vyvracení mýtů a dezinformací, které se v souvislosti s úmluvou ve veřejném prostoru objevují.

Ministerstvo spravedlnosti bylo vyzváno, aby předložilo návrh na ratifikaci Istanbulské úmluvy do meziresortního připomínkového řízení ihned po schválení příslušné novely trestního zákoníku Senátem Parlamentu ČR. Tu by měl senát projednat do 19. listopadu 2018.

Rada na svém jednání dále souhlasila s návrhem na přejmenování “mateřské a rodičovské dovolené” a doporučila MPSV spolupráci na promítnutí změny do všech právních předpisů. Změna povede k symbolickému uznání významu péče o děti a rodinu.

Rada také vyzvala Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou k provedení vyhodnocení naplňování povinnosti subjektů obchodovatelných na pražské burze cenných papírů uvádět ve výročních zprávách popis uplatňování politiky rozmanitosti. To může přinést cenné informace o způsobu a rozsahu naplňování této povinnosti a o příkladech dobré praxe ve vztahu k uplatňování politiky diverzity v obchodních společnostech. (Bude se především upřednostňovat LGBT, gay a lesbos včetně mnoha dalších pohlaví - doplněno)

Na jednání Rady bylo dále usnesením navrženo zpracování analýzy k identifikaci problémů v oblasti přístupu ke zdravotní péči a v poskytování zdravotní péče, které vyplývají ze specifických potřeb žen a mužů. Na základě analýzy se posoudí potřeba zřízení Výboru pro zdraví žen a mužů při Radě rovnosti žen a mužů.

Na jednání Rady rovněž byla nastolena otázka další činnosti Pracovní skupiny k porodnictví. Její předsedkyně přítomným představila východiska a aktuální priority této pracovní skupiny. Ve své prezentaci tlumočila znepokojení pracovní skupiny nad tím, že vláda oproti původnímu plánu letos v létě neprojednala doporoučení k samostatným porodním domům. 

“V Praze postavíme první porodní dům,” nabídl premiér Andrej Babiš na jednání s tím, že očekává detailní návrh. Zpracováním zadání se bude zabývat sekretariát Rady v součinnosti s Pracovní skupinou k porodnictví.

(Doplněno: a o pár měsíců dřív?

1. února 2018  
Zřídit porodní dům pro ženy, které nechtějí rodit v porodnicích zůstává v Česku nereálné, oznámila vláda. )

Porodní dům je porodnice, kde budou rodit ženy, které nechtějí rodit v porodnici. Neboli porody bez VŠ lékařů, ale s VŠ sestrami. To nemá chybu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí informovalo o legislativních úpravách vedoucích k podpoře sdíleného pracovního místa, zajištění financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu, navýšení rodičovského příspěvku či o přípravě řešení tzv. zálohového výživného. Dané aktivity Rada uvítala bez usnesení.


Rada vlády pro rovnost žen a mužů

vyzývá Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou k provedení vyhodnocení naplňování povinnosti uvedené v § 118 odst. 4 písm. l) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, tedy povinnosti relevantních emitentů uvádět ve výročních zprávách popis uplatňování politiky rozmanitosti, včetně identifikace dobré praxe v oblasti politiky rozmanitosti a to s ohledem například na kritéria věku, pohlaví či vzdělání.


Rada vlády pro rovnost žen a mužů

schvaluje Jednací řád Dotační komise dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů ve znění uvedeném v příloze.