Jedním ze základních úkolů Rady ČT je schvalování rozpočtu České televize. Zvláštní výdajovou položkou rozpočtu je také Rozpočet Rady ČT, který je zařazen na program zítřejšího jednání.

 


Největší část, 11.952 milionu korun, tvoří odměny členům Rady. Řadový člen pobírá podle zákona o České televizi 80 % průměrné hrubé měsíční mzdy zaměstnanců ČT (loni 43.693 Kč), tedy zhruba 35.000 Kč, každý ze tří místopředsedů 45.000 Kč a předseda 55.000 Kč. Další náklady Rady ČT jsou na příští rok plánované ve výši 941.000,-.

Čím více pronikám do podstaty činnosti Rady ČT, tím více vidím nutnost práce s expertízami a kvalitními právními posudky. Na zítřejším jednání proto navrhnu významné snížení dalších rozpočtových položek a jejich přesunutí do části „právní služby“. Jedná se například o
- náklady na propagační materiály (v návrhu rozpočtu na rok 2021 ve výši 30.000 Kč, můj návrh 5.000 Kč),
- zahraniční cestovné (vzhledem k předpokládatelné epidemiologické situaci snížení z navrhovaných 350.000 Kč na nulu) a
- reprezentace (z 200.000 Kč na 31.500 Kč).

Na odbornou činnost by se tak při přijetí mého návrhu mohlo uvolnit až 543 500 Kč k původně plánovaným 10.000 Kč.
Zastavím se u nákladů na tzv. reprezentaci. Celých 200.000 Kč je totiž v rozpočtu plánováno výlučně na účel „občerstvení - zasedání Rady ČT“. Při 21 zasedáních ročně (doufejme, že se nebudou kvůli Covidu konat formou videokonference) tak vychází na každého člena Rady průměrné 635 Kč na jedno jednání. Takto vysoká částka je samozřejmě těžko akceptovatelná v době, kdy mají živnostníci dostat kompenzační bonus ve výši 500 Kč hrubého (!) na den. Navrhovanou částku 100 Kč na osobu a jednání považuji za maximální možnou.

II.

Na zítřejším programu jednání je také „Informace o činnosti úseku komunikace a vnějších vztahů“ předkládaná generálním ředitelem Petrem Dvořákem. Ze smluv zveřejněných v Registru vyplývá, že tuto činnost částečně zajišťují externí agentury. Například „návrh komunikační strategie“ nebo „tvorbu analýzy rizik“ má podle prováděcí smlouvy zpracovávat PR agentura Bison & Rose, „návrh krizové komunikace“ nebo „analýzu komunikačních strategií médií veřejné služby v Evropě“ PR agentura AMI Communications a „průběžné konzultace a poradenství“ v oblasti charitativních spoluprací PR agenturou Stance Communications.

Vzhledem k tomu, že hodinová sazba podle smluv dosahuje až 4.250 Kč bez DPH, požádala jsem zpracovatele materiálu ředitele divize Korporátní vztahy a komunikace Víta Koláře, aby členy Rady s vypracovanými materiály jednotlivých agentur seznámil.

III.

Na 13. jednání Rady ČT 26. srpna jsem požádala ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala o statistiku poměru zvaní a odmítnutí účasti předsedů parlamentních politických stran v profilových publicistických pořadech. Souhlasila jsem přitom s návrhem předsedy Rady ČT, že nebudu trvat na přijetí usnesení k tomuto bodu, neboť se zaručil, že bude konání semináře na počátku září nebo října a předložení statistik osobně garantovat. Na minulém jednání Rady ČT jsem předložení statistik urgovala. Generální ředitel Petr Dvořák následně ve svém dopise předsedovi Rady ČT ze dne 26. října vysvětlil nečinnost České televize právě nepřijetím usnesení. Zítra proto navrhnu ke schválení původní srpnové usnesení ve znění:

„Rada České televize ukládá generálnímu řediteli předložení statistik o počtu pozvání, odmítnutí a přijetí pozvání předsedů parlamentních stran během první vlny koronavirové krize, a to v členění za jednotlivé profilové publicistické pořady ČT 24 (Události; Události, komentáře; Interview ČT 24, 90´ ČT 24 a Otázky Václava Moravce) do 25. 11. 2020.

Hana Lipovská

 TO BUDE ZASE ŘEVU!