Zastavte urážení našich dětí! / Stop abusing our children!

01.10.2021 14:56 960 zhlédnutí
Autor článku
Sheeno
Článek čtenáře

Zastavte urážení našich dětí! / Stop abusing our children!

Vážení sportovní fanoušci,

chtěli bychom poděkovat Rangers FC za čtvrteční férový sportovní souboj v utkání Evropské ligy. Bylo nám ctí přivítat v Praze a na našem stadionu slavný a úspěšný skotský klub, jeho hráče, realizační tým a manažery z vedení.  Jsme přesvědčení, že se servisem ze strany klubu byli spokojení.

Přispěli jsme k tomu, aby se Rangers FC při pobytu v České republice cítili maximálně bezpečně. Podíleli jsme se na zajištění jejich ochrany společně s bezpečnostními složkami státu a udělali jsme kroky, které jsou daleko nad rámec standardních postupů při organizaci mezinárodních utkání.

Je naprosto neuvěřitelné, že po zápase musíme sledovat útoky na nevinné děti a čelíme neopodstatněným obviněním z rasismu. Urážení dětí v online prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné.

Přestaňte útočit na naše děti! Náš klub bude děti, naši budoucnost a naši pýchu, hrdě bránit. Osočování dětí v online prostoru je mimořádně zbabělé.

Sledujeme v prostředí sociálních sítí i v mediálním prostoru bezprecedentní xenofobní vyjádření proti České republice, jejím občanům a dokonce i jejím dětem. Popisujete chování dětí nesprávně, přivlastňujete si právo hodnotit vyjádření emocí šestiletých dětí, které nemají ponětí o tom, co je to rasismus. Je to drzost.

Bohužel musíme číst zoufalé útoky právníka Aamera Anwara, který se pohybuje za hranicí toho, co by si advokát měl dovolit. V českém prostředí už by se jeho jednáním zabývala advokátní komora. Jeho aktivistickým přístupem a online šikanou by se měla zabývat příslušná instituce ve Skotsku. Vyvolávání xenofobních tendencí a slovní útoky na bezbranné děti jsou za hranou morálky a slušného vychování.

Závěrem bychom chtěli jménem představenstva klubu, hráčů, trenérů a všech zaměstnanců poděkovat dětem za úžasnou a neopakovatelnou atmosféru. Děkujeme, máme Vás rádi. Poděkování a vyjádření respektu si zaslouží také rodiče, kteří umožnili návštěvu jejich synů a dcer, a také trenéři a učitelé, kteří přišli na Letnou jako doprovod a výrazně se podíleli na bezproblémové organizaci utkání. Tento zápas se v pozitivním smyslu zapíše do historie klubu.

Žádáme zástupce Rangers FC, aby se podíleli na zastavení xenofobní atmosféry směřující k našim dětem, naší překrásné zemi a jejím obyvatelům.

AC Sparta Praha

/ / / / 

AC Sparta Prague's statement on the accusation that children in the Letná stands behaved in a racist manner.

Dear sports fans,

We would like to thank Rangers FC for Thursday's fair sporting contest in the UEFA Europa League. It was an honour to welcome to Prague and at our stadium a famous and successful Scottish club, its players, the executive team and members of the management.  We are convinced that they were satisfied with the service provided by our club.

We contributed to Rangers FC feeling as safe as possible during their stay in the Czech Republic. We were involved in ensuring their protection together with the security forces of the state and we took steps that went far beyond the standard procedures for organising international matches.

It is absolutely unbelievable that after a match we have to watch innocent children being attacked and face unfounded accusations of racism. Insulting children on the internet and in the media is unacceptable, desperate and ridiculous.

Stop attacking our children! Our club will proudly defend our children - our future and our pride. Slandering children on the internet is extremely cowardly.

We are seeing unprecedented xenophobic statements against the Czech Republic, its citizens and even its children on the social medias. You are describing the behaviour of children incorrectly, arrogating to yourself the right to judge the expression of emotions of six-year-old children who have no idea what racism is. It's an impertinence.

Sadly, we have to read the desperate attacks of lawyer Aamer Anwar, who goes beyond what a lawyer should be allowed to do. In the Czech environment, his conduct would have been dealt with by the Bar Association by now. His activism and online bullying should be dealt with by the relevant institution in Scotland. Inciting xenophobic tendencies and verbal attacks on defenceless children are beyond the pale of morality and decorum.

Finally, on behalf of the club's board, players, coaches and all staff, we would like to thank the children for a wonderful and unique atmosphere. Thank you, we love you. The parents who made it possible for their sons and daughters to attend, as well as the coaches and teachers who came to Letná stadium as supervisors and contributed significantly to the smooth organization of the match, also deserve our thanks and respect. This match will go down in the club's history in a positive sense.

We ask the representatives of Rangers FC to do their part to stop the xenophobic atmosphere directed towards our children, our beautiful country and its inhabitants.

AC Sparta Praha

 

Informace o autorovi Sheeno

Líbil se vám článek?
(5 hlasů)

Štítky: rasismus

Nové články

K tématu